Polityka prywatności

Polityka prywatności


 1. 1. Cel

Niniejsza polityka dotyczy wszystkich operacji przetwarzania danych osobowych przeprowadzanych przez Desoft i ma na celu poinformowanie użytkownika o sposobie, w jaki Desoft przetwarza dane osobowe (w tym szczegóły dotyczące rodzaju zebranych danych osobowych i celu przetwarzania) oraz o prawach użytkownika w stosunku do jego danych osobowych.

 1. 2. Kontakt – Jak mogę skontaktować się?

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących polityki prywatności, użytkownik może skontaktować się z Desoft za pośrednictwem następujących środków:

 • Siedziba znajduje się pod adresem: ul. Pomnikowa 16/5, 47-400 Racibóz
 • Numer kontaktowy to: 793663901

Użytkownik może ustanowić bezpośrednie i skuteczne komunikowanie się z Desoft poprzez pisemną komunikację wysłaną na jeden z wskazanych adresów lub również poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ponadto w poniższej tabeli zawarte jest informacje o osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie danych osobowych użytkownika:

 • Nazwa handlowa: Desoft
 • Tożsamość administratora: Desoft usługi informatyczne Anna Detyna
 • Adres: ul. Pomnikowa 16/5, 47-400 Racibóz
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. 3. Identyfikacja przetwarzania – W jaki sposób gromadzimy dane osobowe?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności

  • Rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (zwane dalej „RODO”).

Desoft gromadzi dane osobowe w swoim posiadaniu, gdy użytkownik:

 • (i). uzupełnia formularze https://stronyraciborz.pl/ (“Strona”);
 • (ii). subskrybuje newsletter;
 • (iii). odpowiada na ankiety lub wypełnia formularze internetowe;
 • (iv). wypełnia drukowany formularz;
 • (v). wysyła e-maile lub komunikuje się telefonicznie, które następnie ładuje się do odpowiednich formularzy;
 1. 4. Gromadzone dane osobowe — jakie dane osobowe zbieramy?

Desoft gromadzi informacje, gdy odwiedzanie ich strony internetowej, głównie poprzez wypełnianie formularzy rejestracyjnych.

Gromadzone są następujące dane: pełne imię i nazwisko, adres e-mail and płeć.

Zasadniczo, gdy wymagane jest podanie danych osobowych w celu korzystania z usługi lub uzyskania dostępu do określonych treści, ich dostarczenie nie będzie obowiązkowe, z wyjątkiem przypadków, w których wyraźnie wskazano, że jest to dane wymagane do świadczenia usługi. W takim przypadku użytkownik może swobodnie zdecydować, czy nie rejestrować się i/lub nie korzystać z usług.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że wszystkie dane przez niego podane są prawdziwe i poprawne i zobowiązuje się do ich aktualizacji. Zmiany mogą być komunikowane Delegatowi ochrony danych lub adresowi wskazanemu w części 2 niniejszego dokumentu.

Użytkownik również zgadza się, że dane wymagane przez Desoft są niezbędne, odpowiednie i niezbędne do wykonania celów wyrażonych w części 5 niniejszego dokumentu, których wykonanie byłoby niemożliwe, gdyby te dane nie zostały dostarczone.

Wszelkie fałszywe lub nieprawdziwe oświadczenia, które wynikają z podanych informacji i danych, a także szkody, jakie te informacje mogą spowodować, będą na koncie użytkownika.

 1. 5. Cel – Do czego wykorzystujemy dane osobowe?

Dane osobowe żądane od użytkownika będą wykorzystywane do następujących celów:

 • W przypadku zawierania umów na usługi oferowane poprzez Stronę, aby utworzyć i utrzymać stosunek handlowy oraz wykonać działania i świadczyć usługi Desoft (w tym, bez ograniczeń, zarządzanie, administracja, zapewnienie i ulepszanie usług).
 • Wysyłanie newsletterów, jak również komunikatów handlowych, promocji i/lub reklam Desoft, zarówno okazjonalnie, jak i cyklicznie. W związku z tym adres e-mail, który użytkownik podaje podczas wypełniania formularza na stronie, może być wykorzystywany do wysyłania informacji i aktualizacji dotyczących zamówienia usług, a także wiadomości o Desoft (zarówno okazjonalnie, jak i cyklicznie), aktualizacji, informacji o produktach lub usługach powiązanych itp. Ten zabieg opiera się na naszym uzasadnionym interesie w promowaniu naszych produktów i usług.
 • Przeprowadzenie ankiety lub konkursu
 • Dostosowanie doświadczenia użytkownika, zwiększając naszą zdolność do odpowiadania na ich potrzeby.
 • Ulepszanie Strony i oferty usług Desoft, na podstawie uzasadnionego interesu Desoft w ciągłym ulepszaniu swoich produktów i usług.
 • Przetwarzanie transakcji i przestrzeganie obowiązków prawnych, do których Desoft jest zobowiązana, takich jak obowiązki podatkowe. Dane podlegające przetwarzaniu nie będą wykorzystywane do celów innych niż lub niezgodnych z wymienionymi powyżej i które spowodowały ich zbieranie. Przy czym zaznacza się, że zapisane dane mogą być wykorzystywane, oprócz celów, dla których zostały one wyraźnie zebrane, do celów prowadzenia statystyk, zarządzania incydentami lub przeprowadzania badań rynkowych. Jednakże, jeśli dane osobowe będą przetwarzane w celu innym niż wstępnie określony podczas ich zbierania, Desoft przeprowadzi analizę kompatybilności zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetwarzanie będzie uprawnione tylko wtedy, gdy pierwotny cel jest zgodny z nowym celem lub dopuszczalny zgodnie z samodzielną podstawą prawną. W takich przypadkach użytkownik zostanie poinformowany o zmianach celu lub uzasadnienia prawnego przetwarzania danych. Przypominamy użytkownikowi, że może sprzeciwić się wysyłaniu komunikatów handlowych (wypisanie się) i przestać otrzymywać e-maile od Desoft, niezawodnie informując Desoft, który postara się przerwać jak najszybciej po otrzymaniu takiego komunikatu. W tym celu może wysłać e-mail na adres podany w części 2, list tradycyjną na adres podany w części 2 niniejszego dokumentu lub bezpośrednio postępować zgodnie z instrukcjami wypisania się szczegółowo opisanymi na końcu każdego e-maila Desoft.
 1. 6. Jak wykorzystujemy Twoje dane?

Będziemy używać informacji, które zbierzemy o Tobie w następujących celach:

 • Opinie
 • Zebranie opinii klientów
 • Zarządzanie zamówieniami klienta
 • Wsparcie
 • Reklamy dopasowane do odbiorcy
 • Informacje administracyjne
 • Ochrona strony
 • Rozstrzyganie sporów

Jeśli chcemy wykorzystać Twoje informacje w innym celu, poprosimy Cię o zgodę i wykorzystamy Twoje informacje tylko po otrzymaniu Twojej zgody i tylko w celu (ach), dla których udzielasz zgody, chyba że prawo wymaga inaczej.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez nas 24 miesiące po tym, jak konta użytkowników pozostaną bezczynne lub tak długo, jak będzie to konieczne do wykonania celów, w jakie zostały zebrane, jak określone w niniejszej Polityce Prywatności.

 1. 7. Zgoda

Poprzez dostarczenie danych osobowych do Desoft, użytkownik oświadcza, że akceptuje ich pełne i bezwarunkowe przetwarzanie przez Desoft. Użytkownik niniejszym udziela swojej wolnej, wyraźnej i świadomej zgody na wykorzystanie przez Desoft danych zebranych w celu wskazanym w sekcji 5 niniejszego dokumentu, a także ich włączenie do bazy danych Desoft.

Desoft przeprowadza przetwarzanie danych użytkownika uzasadnione: (i) zawieraną umową z Desoft przez użytkownika zgodnie z warunkami, które są dostępne dla użytkownika po zakończeniu wypełniania formularza zapytania o usługi (przed ewentualnym zatrudnieniem) i które użytkownik (po ich przeczytaniu) może zaakceptować, zaznaczając odpowiednie pole wyboru w tym celu; oraz (ii) wolnej, świadomej i jednoznacznej zgody użytkownika, dokonanej po przeczytaniu niniejszej polityki prywatności, w której Desoft informuje o traktowaniu, jakie będzie miało miejsce z danymi, i jeśli zgadzasz się, zaznaczając odpowiednie pole wyboru w formularzu zapytania o usługi. Przetwarzanie danych niewymienionych w żadnej z wyżej wymienionych podstaw prawnych będzie przeprowadzane, jeśli Desoft uzna to za konieczne w celu ochrony uzasadnionego interesu, pod warunkiem, że nie będą one naruszać podstawowych praw i wolności użytkownika.

 1. 8. Data Ważności - jak długo je przechowujemy?

Dane zostaną zniszczone lub zarchiwizowane, gdy nie będą już absolutnie niezbędne lub istotne do celów określonych w sekcji 5 powyżej. W szczególności dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak trwa stosunek prawny (i w zakresie, w jakim użytkownik nie wcześniej nie zażądał ich usunięcia) oraz przez okres, w którym mogą wystąpić zobowiązania, zwolnienia z odpowiedzialności i/lub odpowiedzialności z tytułu stosunku prawnego lub świadczonych usług. Desoft informuje, że będzie przechowywać niezbędne informacje do identyfikacji źródła przechowywanych danych przez cały okres trwania relacji klienta z Desoft i/lub odwołania zgody przez użytkownika zgodnie z informacjami zawartymi w sekcji 5 niniejszej Polityki Prywatności oraz/lub wymaganym przez obowiązujące prawo czasie.

 1. 9. Poufność / Cesja / Transfer międzynarodowy — Czy ujawniamy dane stronom trzecim?

Desoft nie upubliczni prywatnych i poufnych danych osobowych zebranych przez siebie i nie będzie ich wykorzystywać do celów innych niż te określone w punkcie 5 niniejszego dokumentu. Desoft wymaga podpisania umów o zachowaniu poufności i przetwarzania danych osobowych przez swoich pracowników i osoby trzecie, które uzyskują dostęp do zawartości baz danych (lub zawierają takie zobowiązania w umowach o świadczenie usług, z którymi zawiera się je wskazane w następnym paragrafie).

Dane osobowe użytkownika zebrane przez Desoft nie zostaną przesłane, sprzedane, wymienione, przekazane ani komunikowane osobom trzecim poza Desoft bez zgody użytkownika, chyba że wymaga tego prawo lub w celu świadczenia usług użytkownikowi. Nie dotyczy to określonych pracowników i dostawców usług, którzy umożliwiają Desoft utrzymanie witryny w działaniu, zgodności z celami określonymi w punkcie 5 niniejszego dokumentu i/lub świadczenia usług użytkownikowi, którzy zobowiązali się do zachowania poufności przekazanych danych i zobowiązali się do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w momencie zatrudnienia. Umowy z dostawcami usług określają cele, zakres, treść, czas trwania, charakter i cel przetwarzania danych, rodzaj danych osobowych, kategorie właścicieli danych oraz obowiązki i odpowiedzialność Desoft i podmiotów trzecich.

W szczególności: Desoft może udostępniać podane przez użytkownika dane osobowe wewnątrz Desoft firmom kontrolującym, spółkom zależnym, podległym, powiązanym i/lub pośrednikom związanym z Desoft.

Desoft może udostępniać niektóre podane przez użytkownika dane osobowe wewnątrz Desoft do określonych działów, takich jak administracja, marketing lub IT.

**- W niektórych przypadkach Desoft przesyła dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu i związanych z tym korzyści ekonomicznych i technicznych, które wiążą się z korzystaniem ze specjalistycznych dostawców. W tym sensie: - Mapy. Desoft korzysta z Google Maps, aby umieścić mapy na stronie. Integracja z Google Maps pozwala Google na zebranie adresu IP użytkownika. Użytkownik może przeczytać politykę prywatności i inne aspekty prawne tej firmy pod następującym linkiem: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. - Facebook. Desoft zintegrował składniki Facebooka na stronie. W szczególności Desoft korzysta z platformy reklamowej Facebook. Firma, która obsługuje usługi Facebooka, to Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Użytkownik może przeczytać politykę prywatności i inne aspekty prawne tej firmy pod następującym linkiem: https://de-de.facebook.com/about/privacy/. - Instagram. Strona zawiera linki do Instagrama. Jak wskazano w dziale 13 niniejszej sekcji, korzystając z tych linków, użytkownik opuszcza stronę i jest przekierowany do Instagrama. Użytkownik może przeczytać politykę prywatności i inne aspekty prawne Instagrama pod następującym linkiem: https://help.instagram.com/155833707900388. ** **- Sieci społecznościowe. Desoft również korzysta z sieci społecznościowych, takich jak Facebook lub Instagram, i ma zintegrowane funkcje tych sieci w swoich usługach. Użytkownicy mogą korzystać z tych sieci społecznościowych tylko wtedy, gdy są zarejestrowani w nich i mają dostęp do odpowiedniej sieci społecznościowej za pośrednictwem swojego użytkownika. Te sieci społecznościowe mają własne polityki prywatności i własne warunki i warunki, nad którymi Desoft nie ma ingerencji ani kontroli. **

Wreszcie, użytkownik powinien wiedzieć, że Desoft może (i rezerwuje sobie prawo do) ujawnienia swoich informacji w następujących przypadkach: (i) jeśli wymaga tego władza sądowa lub administracyjna; (ii) jeśli jest to konieczne w celu wyegzekwowania twoich praw na mocy Warunków i zasad Desoft i niniejszej Polityki Prywatności; (iii) jeśli jest to konieczne, aby spełnić wymogi prawne; (iv) jeśli te dane mogą być przydatne do ochrony praw stron trzecich; (v) gdy jest to przydatne do ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Desoft, jego spółek zależnych, podległych, dyrektorów, menedżerów, pracowników, użytkowników lub ogółu obywateli; i (vi) gdy istnieją uzasadnione powody związane z bezpieczeństwem publicznym, obroną narodową lub zdrowiem publicznym.

 1. 10. Bezpieczeństwo - Jak zapewniamy bezpieczeństwo danych?

Desoft deklaruje swoją intencję przyjęcia odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa, integralności i poufności danych zgodnie z przepisami RODO, aby uniknąć ich zafałszowania, utraty, konsultacji lub nieupoważnionego przetwarzania.

Desoft nie gwarantuje absolutnej prywatności w użyciu witryny, ponieważ nie można wykluczyć możliwości, że nieupoważnione strony trzecie będą miały wiedzę na jej temat. Użytkownik zgadza się, że istniejące techniczne środki zabezpieczeń nie są niezawodne i że nawet przy przyjmowaniu wszystkich rozsądnych środków bezpieczeństwa możliwe jest doświadczenie manipulacji, zniszczenia i/lub utraty informacji. W przypadku wykrycia incydentu bezpieczeństwa, który oznacza istotne ryzyko dla właściciela danych, taki incydent zostanie niezwłocznie powiadomiony odpowiedniemu organowi nadzorczemu, wraz z wprowadzonymi i/lub planowanymi do wprowadzenia środkami korygującymi i łagodzącymi.

Desoft nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub usunięcie danych przez użytkowników. Tak samo Desoft nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wirusami komputerowymi.

Wreszcie, użytkownik musi również podjąć środki w celu ochrony swoich informacji. Desoft podkreśla, że powinieneś podjąć wszelkie środki ostrożności, aby chronić swoje dane osobowe w Internecie. Przynajmniej zaleca się zmienianie hasła okresowo, korzystając z kombinacji liter i liczb, oraz upewnienie się, że korzystasz z przeglądarki bezpiecznej.

 1. 11. Prawa właściciela danych i procedury odpowiedzi na jego egzekwowanie - Jakie mam prawa jako właściciel danych?

Użytkownik, który jest właścicielem danych, może w dowolnym momencie wykonywać prawa dostępu, poprawiania, usuwania, sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, portability, poufności i usuwania dotyczące swoich danych osobowych, zgodnie z Postanowienia artykułów 15 i następnych RODO, jeśli jest to konieczne.
Egzekwowanie tych praw może być wykonywane przez użytkownika samodzielnie za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub przez każdą z metod określonych w powyższych odniesionych właściwych przepisach. Desoft może poprosić o przesłanie niezbędnych danych w celu potwierdzenia tożsamości właściciela danych.

Usunięcie niektórych danych nie zostanie dokonane, gdy może to spowodować szkodę w uzasadnionych prawach lub interesach osób trzecich lub gdy istnieje obowiązek prawny dotyczący przechowywania danych.

 1. 13. Szkolenia - Czy szkolimy?

Personel Desoft, którego funkcje są związane z przetwarzaniem danych osobowych, jest szkolony w celu zapewnienia lepszej ochrony danych osobowych i praw ich właścicieli.

 1. 14. Linki do stron trzecich — Czy nasza Strona zawiera linki do innych stron?

Strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, z lub bez treści reklamowych, których polityka prywatności jest obca Desoft. Powiązane strony nie są związane z Desoft i ich istnienie w żaden sposób nie predysponuje do sugerowania, zaproszenia lub rekomendacji odwiedzenia miejsc docelowych lub jakiegokolwiek rodzaju połączenia lub asocjacji między Desoft a takimi stronami. Desoft nie ponosi odpowiedzialności ani nie ponosi odpowiedzialności za treść, użycie i działania tych powiązanych witryn internetowych, ani za szkody, bieżące lub przyszłe, materialne lub moralne, bezpośrednie lub pośrednie, poniesione przez użytkowników i wynikające z informacji zawartych w takich witrynach lub z relacji, jakie użytkownicy mogą nawiązać z osobami trzecimi, których usługi zostały opublikowane na stronie. Pomimo powyższego, każdy komentarz na te powiązane strony internetowe będzie przydatny dla Desoft w celu poprawy usług i/lub zapewnienia integralności strony. Desoft zobowiązuje się do wszelkich możliwych środków w celu uniknięcia istnienia na swojej stronie linków do witryn z treściami niezgodnymi z prawem.

 1. 15. Pliki cookie - Czy używamy plików cookie?

Kiedy użytkownik wchodzi na stronę, Desoft może przechowywać pewne informacje w komputerze użytkownika w postaci "ciasteczka" lub podobnego pliku. Strona internetowa używa ciasteczek, aby (i) śledzić reklamy, (ii) zbierać dane dotyczące ruchu strony internetowej i (iii) poprawiać doświadczenie użytkownika podczas korzystania ze strony internetowej.

Użytkownik powinien wiedzieć, że aby przeglądać stronę internetową, nie jest konieczne, aby użytkownik zezwalał na instalację ciasteczek wysyłanych przez stronę internetową. Może to być wymagane tylko w odniesieniu do niektórych usług. Użytkownik może usunąć ciasteczka z twardego dysku swojego komputera, zapobiec dostępowi do swojego komputera przez swoją przeglądarkę lub wybrać odpowiednią opcję, gdy zostanie zapytany o możliwość używania ciasteczek w tym celu i zgodnie z Polityką Ciasteczek Desoft.

Ciastka to pliki informacyjne, które witryna lub dostawca określonych usług witryny przesyła na twardy dysk komputera użytkownika za pośrednictwem programu przeglądarki. Ciastka same w sobie nie mogą osobiście identyfikować użytkownika (chociaż mogą zawierać adres IP użytkownika), ale pozwalają mu rozpoznać przeglądarkę użytkownika i przechwytywać i przechowywać określone dane (system operacyjny użytkownika, nazwa domeny witryny, z której witryna została połączona, itp.). Desoft zastrzega sobie prawo do zawierania umów z zewnętrznymi podmiotami w celu analizowania i zrozumienia użytkowników witryny, którzy nie mogą wykorzystać zebranych informacji do celów innych niż poprawa usług Desoft.

 1. 16. Aprobata

Używanie witryny przez użytkownika oznacza znajomość i pełne uznanie Polityki prywatności Desoft i Warunków korzystania Desoft, o ile dotyczy. Również użytkownik akceptuje Politykę prywatności Desoft i Warunki korzystania Desoft poprzez wypełnienie wniosku o usługi.

 1. 17. Modyfikacje - Czy to najnowsza wersja?

Niniejsza jest aktualną wersją Polityki prywatności Desoft, zaktualizowaną w dniu 6 de January, 2023.

Desoft może w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia zmodyfikować niniejszą Politykę prywatności. Takie modyfikacje zostaną wprowadzone w życie od ich publikacji na witrynie lub w przypadku powiadomienia użytkowników przez jakikolwiek środek, w zależności od tego, które nastąpi wcześniej. Użytkownik powinien być na bieżąco informowany o warunkach zawartych w niniejszym dokumencie, wchodząc regularnie.

 

Co to są pliki cookies i jakie są tutaj wykorzystane?

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na twoim komputerze (bądź innym urządzeniu, z którego korzystasz).

Serwisy wykorzystuje pliki cookies w celu rozpoznawania twoich osobistych preferencji oraz informacji o logowaniu. Innymi słowy pliki cookies umożliwiają dostęp do niektórych funkcji serwisu.

Serwis umożliwia korzystanie z plików cookies podmiotom trzecim (np. Google) w celach statystycznych.

Możesz zadecydować, czy chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na twoim urządzeniu. Możesz dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Zwróć uwagę, że wyłączenie plików cookies może jednak spowodować, że nie będziesz mógł w pełni korzystać z opcji serwisu.

strony raciborz